Thông Tin Mới (past 30 days)


Hình Ảnh

 Thumb   Description   Nối kết đến   Thay đổi lần cuối 

 
  29 Tháng 1, 2024

Cá Nhân

 ID   Tên HỌ, Tên Thường Gọi   Sinh   Nơi Chốn   Thay đổi lần cuối 
I197 
Ngô Thị Lữ, Anna 
b. 1930  Diá»…n Châu, Nghệ An, Việt Nam  6 Tháng 2, 2024
I1365 
Đinh Élie, Elijah 
b. 18 Tháng 1, 2024  Montreal, Quebec, Canada  29 Tháng 1, 2024

Gia Đình
 
 ID   Father ID   Tên Cha   Mother ID   Tên Mẹ   Kết Hôn   Thay đổi lần cuối 
 F26 
 I78  Đinh Tuấn Anh, Phêrô  I74  Lam Linda, Flora  09 Tháng 7,  29 Tháng 1, 2024