What's New (past 30 days)


Individuals

 ID   Last Name, Given Name(s)   Born   Location   Last Modified 
I2483 
Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) 
b. 17 Sep 1932   22 Feb 2021
I836 
Nguyá»…n Ngọc Trọng (Raymond) 
b. 1938  Việt Nam  22 Feb 2021
I832 
LÆ°Æ¡ng Duy Cần 
b. 1909   22 Feb 2021
I823 
Đoàn Thị Tám 
b. 1878   22 Feb 2021
I837 
Nguyá»…n Ngọc Thanh (Denis) 
b. 1930   22 Feb 2021
I825 
Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
b. 7 Jan 1903   22 Feb 2021
I821 
Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong 
b. 1875   22 Feb 2021
I981 
Nguyá»…n Thanh Liêm 
b. 15 Aug 1887   22 Feb 2021
I3128 
Trần Kim Hoàng 
b. 1940   22 Feb 2021
I834 
Nguyá»…n Ngọc Chánh (Charles) 
b. 1928   22 Feb 2021