Tìm Người


Tên Thường Gọi:
Tên HỌ:
Person ID:
Trai/Gái:
 
Nơi Sinh:
Năm Sinh:
Nơi Đặt tên Thánh:
Năm Đặt tên Thánh:
Nơi Mất:
Năm Mất:
Nơi Chôn Cất:
Năm Chôn Cất:
 
Spouse's Last Name*:

*If you enter a value for Spouse's Last Name, you must select a Gender.


Other Events

Join with:
Kết qủa mỗi trang:

Trình bày thông tin liên quan đến ngày qua đời và chôn cất
Show spouse (will show duplicates if individual has more than one spouse)» Tìm Gia Đình » Search Site