Welcome! Chào Mừng!

Đăng nhập

Chào mừng quý vị đến với trang nhà Gia Phả Giòng Tộc và các giòng họ liên quan của gia đình Đinh Thanh Quang - Nguyễn Thị Thủy Hà

Trang nhà này được thiết lập với một mục đích khiêm tốn, đó là: Giúp cho những người mang họ Đinh / Nguyễn có thể truy cập để tìm hiểu, có được những thông tin tối thiểu về sự ra đời, nguồn gốc của giòng họ mình cùng các mối liên hệ với các chi, giòng họ liên quan khác trong đồng tộc.

Hai giòng tộc chính là Đinh Bàng và Nguyễn Thanh Phong.

Bên cạnh đó, trang nhà còn bao gồm các giòng họ liên quan đến 2 tộc chính ở trên:

  1. Trần Văn Kỳ : Liên quan đến Trần Thị Quế – Bà Nội của Đinh Thanh Quang
  2. Lê Đình Vĩnh : Liên quan đến Lê Thị Sen – Bà Nội kế của Đinh Thanh Quang
  3. Nguyễn Tân : Liên quan đến Nguyễn Duy Hinh – Ông Ngoại của Đinh Thanh Quang
  4. Đinh Thế Giám : Liên quan đến Đinh Thị Phú – Bà Ngoại của Đinh Thanh Quang
  5. Đỗ Tấn Hươi : Liên quan đến Đỗ Tấn Thận – Ông Ngoại của Nguyễn Thị Thủy Hà
  6. Phan Văn Bài : Liên quan đến Phan Thị Tiết – Bà Ngoại của Nguyễn Thị Thủy Hà

Chúng tôi hy vọng rằng trang Web này sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi người trong giòng tộc Đinh / Nguyễn, để trang Web sẽ được mở rộng, phong phú, liên kết được mối quan hệ giòng họ của các dòng tộc Đinh / Nguyễn.

Thân chào
Thanh Quang - Thủy Hà


Liên Lạc

email imageIf you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.

Tìm Kiếm

Nguồn