Headstones


Matches 1 to 50 of 126     » Thumbnails Only    » Slide Show

    1 2 3 Next»

 #   Thumb   Description   Cemetery   Status   Linked to 
1
BiaMoOBDoTanTrong.jpg
BiaMoOBDoTanTrong.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
2
BiaMo_AnnaDinhThiHa_1.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHa_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
3
BiaMo_AnnaDinhThiHa_2.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHa_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
4
BiaMo_AnnaDinhThiHoan.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHoan.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
5
BiaMo_AnnaDinhThiTan_1.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiTan_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
6
BiaMo_AnnaDinhThiTan_2.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiTan_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
7
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_1.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
8
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_2.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
9
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_01.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_01.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
10
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_02.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_02.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
11
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_1.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
12
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_2.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
13
BiaMo_AnnaTranThiLai_01.jpg
BiaMo_AnnaTranThiLai_01.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
14
BiaMo_AnnaTranThiLai_02.jpg
BiaMo_AnnaTranThiLai_02.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
15
BiaMo_AnnaTranThiTan.jpg
BiaMo_AnnaTranThiTan.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
16
BiaMo_DinhTinhBinh_1.jpg
BiaMo_DinhTinhBinh_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
17
BiaMo_DinhTinhBinh_2.JPG
BiaMo_DinhTinhBinh_2.JPG
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
18
BiaMo_DoTanThan_1.jpg
BiaMo_DoTanThan_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
19
BiaMo_DoTanThan_2.jpg
BiaMo_DoTanThan_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
20
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
21
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
22
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
23
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
24
BiaMo_GBDinhVanAn.jpg
BiaMo_GBDinhVanAn.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
25
BiaMo_GioanBaotixitaDinhVanMan.jpg
BiaMo_GioanBaotixitaDinhVanMan.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
26
BiaMo_LeVanBao_1.jpg
BiaMo_LeVanBao_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
27
BiaMo_LeVanBao_2.jpg
BiaMo_LeVanBao_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
28
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
29
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
30
BiaMo_MariaVuThiLuong.jpg
BiaMo_MariaVuThiLuong.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
31
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
32
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
33
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
34
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
35
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
36
BiaMo_OBDinhVanAn-VuThiLuong.jpg
BiaMo_OBDinhVanAn-VuThiLuong.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
37
BiaMo_OBDinhVanQuy_1.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
38
BiaMo_OBDinhVanQuy_2.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
39
BiaMo_OBDinhVanQuy_3.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_3.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
40
BiaMo_OBDoTanThan.jpg
BiaMo_OBDoTanThan.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
41
BiaMo_OBNgoHongPhuong_1.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
42
BiaMo_OBNgoHongPhuong_2.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
43
BiaMo_OBNgoHongPhuong_3.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_3.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
44
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
45
BiaMo_PhanThiTiet_1.jpg
BiaMo_PhanThiTiet_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
46
BiaMo_PhanThiTiet_2.jpg
BiaMo_PhanThiTiet_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
47
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_01.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_01.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
48
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_02.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_02.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
49
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
50
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    

    1 2 3 Next»