Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 44 of 44 for Tên Thường Gọi bắt đầu với UNKNOWN VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
unknown
I608    
2
unknown
I702    
3
unknown
I993    
4
Lê Unknown
I18    
5
Lê Unknown
I1052    
6
Lê Unknown
I1344    
7
Lê unknown (chết)
I2440    
8
Nguyá»…n unknown
I915    
9
Nguyá»…n unknown
I977    
10
Nguyá»…n unknown
I978    
11
Nguyá»…n unknown
I979    
12
Nguyá»…n unknown
I980    
13
Nguyá»…n unknown
I982    
14
Nguyá»…n unknown
I1735    
15
Nguyá»…n Unknown
I1051    
16
Nguyá»…n Unknown
I1152    
17
Nguyễn unknown (mất sớm)
I819    
18
Phan Unknown
I1121    
19
Phan unknown (chết)
I3076    
20
Phan unknown (chết)
I3079    
21
Phạm Unknown
I1258    
22
Thân Unknown
I1319    
23
unknown unknown
I485    
24
unknown unknown
I2764    
25
unknown unknown
I2766    
26
unknown unknown
I2770    
27
unknown unknown
I2779    
28
unknown unknown
I2784    
29
unknown unknown
I2785    
30
unknown unknown
I2807    
31
unknown unknown
I2820    
32
unknown unknown
I2867    
33
unknown unknown
I2872    
34
unknown unknown
I2874    
35
unknown unknown
I2880    
36
unknown unknown
I5511    
37
unknown unknown
I5550    
38
unknown unknown
I5560    
39
unknown unknown
I5563    
40
VÅ© unknown
I3978    
41
VÅ© unknown
I3981    
42
VÅ© unknown
I4817    
43
VÅ© Unknown
I1164    
44
Đinh unknown
I135    

Heat Map