Kết qủa Tìm Kiếm


Matches 1 to 13 of 13 for Tên Thường Gọi bắt đầu với HUY VÀ Giòng Họ bằng Giòng Tá»™c Đinh Nguyá»…n

Heat Map

 #  Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Person ID   Sinh    Nơi Chốn 
1
Cao Huy Hoàng
I5465    
2
Ngô Huy
I206    
3
Ngô Huy Phương
I5608    
4
Nguyễn Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tộc Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
I807    
5
Nguyễn Huy Nhật
I5526    
6
Nguyá»…n Huynh
I489    
7
Nguyá»…n Huynh (con)
I490    
8
unknown Huy
I2873    
9
Đinh Huy (chết)
I32    
10
Đinh Huy Cận
I547    
11
Đinh Huy Hoàng (Hướng)
I558    
12
Đinh Huy Lân
I689    
13
Đinh Huy Tân
I553    

Heat Map