Nguyễn Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tộc Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tộc Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Trai

 

Tìm mối Liên Hệ

To display the relationship between two people, use the 'Find' buttons below to locate the individuals (or keep the people displayed), then click 'Calculate'.

Cá nhân 1:
Nguyễn Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tộc Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong - I807
Change to (enter the ID):
 
Cá nhân 2:
Change to (enter the ID):
Tổng số mối liên hệ cần trình bày:
 
Trình bày mối liên hệ bao gồm cả Vợ/Chồng: 
 
Tổng số đời cần kiểm tra: