Nguyễn Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Trai

Các đời:      Standard    |    Compact    |    Text    |    Register    |    PDF

Đời: 1

 1. 1.  Nguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh PhongNguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong

  Thanh kết hôn . Vô Danh [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 2. Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này qua đời , 20/12 AL.


Đời: 2

 1. 2.  Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh PhongNguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (1.Thanh1) qua đời , 20/12 AL.

  Huy kết hôn Trần Thị Liệu. Thị qua đời , 25/12 AL. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 3. Nguyá»…n Hanh Thông  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  2. 4. Nguyá»…n Thị Xiêm  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  3. 5. Nguyá»…n Ngọc Thạch  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  4. 6. Nguyá»…n Thị Cúc  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  5. 7. Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này qua đời , 02/06 âm lịch.
  6. 8. Nguyá»…n Thị Huỳnh  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  7. 9. Nguyá»…n Thị Loan  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  8. 10. Nguyá»…n Văn Ngạn  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 1856; qua đời 09 Tháng 1, 1926.


Đời: 3

 1. 3.  Nguyá»…n Hanh ThôngNguyá»…n Hanh Thông Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1)

 2. 4.  Nguyá»…n Thị XiêmNguyá»…n Thị Xiêm Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1)

 3. 5.  Nguyá»…n Ngọc ThạchNguyá»…n Ngọc Thạch Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1)

 4. 6.  Nguyá»…n Thị CúcNguyá»…n Thị Cúc Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1)

 5. 7.  Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh PhongNguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1) qua đời , 02/06 âm lịch.

  Văn kết hôn Trần Thị Ngân. Thị sinh ngày 1848; qua đời 13 Tháng 9, 1930, 21-07 Canh Ngọ. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 11. Nguyá»…n Thị Lan  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  2. 12. Nguyá»…n unknown (mất sá»›m)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  3. 13. Nguyá»…n Thị Thu  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 1873; qua đời 1894.
  4. 14. Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 1875; qua đời 10 Tháng 3, 1971, (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam.
  5. 15. Nguyá»…n Thị Minh  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 1884; qua đời 30 Tháng 8, 1978, Việt Nam (06/08 Bính Thìn).

 6. 8.  Nguyá»…n Thị HuỳnhNguyá»…n Thị Huỳnh Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1)

 7. 9.  Nguyá»…n Thị LoanNguyá»…n Thị Loan Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1)

 8. 10.  Nguyá»…n Văn NgạnNguyá»…n Văn Ngạn Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (2.Huy2, 1.Thanh1) sinh ngày 1856; qua đời 09 Tháng 1, 1926.

  Văn kết hôn Huỳnh Thị Kiểm. Thị sinh ngày 1856; qua đời 24 Tháng 3, 1922. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 16. Nguyá»…n unknown  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  2. 17. Nguyá»…n unknown  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  3. 18. Nguyá»…n unknown  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  4. 19. Nguyá»…n unknown  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  5. 20. Nguyá»…n Thanh Liêm  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 15 Tháng 8, 1887; qua đời 18 Tháng 1, 1988, (29/11 năm Đinh Mão).
  6. 21. Nguyá»…n unknown  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này


Đời: 4

 1. 11.  Nguyá»…n Thị LanNguyá»…n Thị Lan Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (7.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)

 2. 12.  Nguyá»…n unknown (mất sá»›m)Nguyá»…n unknown (mất sá»›m) Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (7.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)

 3. 13.  Nguyá»…n Thị ThuNguyá»…n Thị Thu Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (7.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1) sinh ngày 1873; qua đời 1894.

  Thị kết hôn Nguyá»…n Văn TÆ°. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 22. Nguyá»…n Thị Hai (Lá»›n)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này

 4. 14.  Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh PhongNguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (7.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1) sinh ngày 1875; qua đời 10 Tháng 3, 1971, (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam.

  Ngọc kết hôn Đoàn Thị Tám. Thị sinh ngày 1878; qua đời 23 Tháng 5, 1974, (02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 23. Nguyá»…n Thị Chắc  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  2. 24. Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 07 Tháng 1, 1903; qua đời 10 Tháng 3, 1998, (12/02 năm Mậu Dần) xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam.
  3. 25. Nguyá»…n Ngọc Dinh  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này sinh ngày 1904; qua đời 19 Tháng 9, 1985, Việt Nam (04/08 Ất Sá»­u).
  4. 26. Nguyá»…n Thị Năm  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  5. 27. Nguyá»…n Ngọc Phát  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  6. 28. Nguyá»…n Thị Bảy (Tiệm)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  7. 29. Nguyá»…n Ngọc Tám (mất sá»›m)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  8. 30. Nguyá»…n Ngọc Lắm  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này

 5. 15.  Nguyá»…n Thị MinhNguyá»…n Thị Minh Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (7.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1) sinh ngày 1884; qua đời 30 Tháng 8, 1978, Việt Nam (06/08 Bính Thìn).

 6. 16.  Nguyá»…n unknownNguyá»…n unknown Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (10.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)

 7. 17.  Nguyá»…n unknownNguyá»…n unknown Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (10.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)

 8. 18.  Nguyá»…n unknownNguyá»…n unknown Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (10.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)

 9. 19.  Nguyá»…n unknownNguyá»…n unknown Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (10.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)

 10. 20.  Nguyá»…n Thanh LiêmNguyá»…n Thanh Liêm Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (10.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1) sinh ngày 15 Tháng 8, 1887; qua đời 18 Tháng 1, 1988, (29/11 năm Đinh Mão).

  Thanh kết hôn Đặng Thị Tích. Thị sinh ngày 30 Tháng 9, 1890; qua đời 10 Tháng 1, 1978. [Group Sheet]

  Con Cái:
  1. 31. Nguyá»…n Thành Đại (Albert)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  2. 32. Nguyá»…n Marguaritte  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  3. 33. Nguyá»…n Thành Lập (Henri)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  4. 34. Nguyá»…n Thành ... (Jean)  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này
  5. 35. Nguyá»…n Marie  Biểu đồ Con Cháu đến điểm này

 11. 21.  Nguyá»…n unknownNguyá»…n unknown Biểu đồ Con Cháu đến điểm này (10.Văn3, 2.Huy2, 1.Thanh1)