Nguyễn Ngọc Trọng (Raymond)

Nguyễn Ngọc Trọng (Raymond)

Trai 1938 - 2021  (83 years)

Thông tin về Cá Nhân    |    PDF