Gia Đình: Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong / LÆ°Æ¡ng Duy Cần (F252)Family Chart     |    PDF